POLICLINICA CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7
81-365 Gdynia
NIP 5862334032, REGON 380805315, KRS 0000740576INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest POLICLINICA CENTRUM Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 7, 81-365 Gdynia, tel. 799 079 866.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@policlinica.pl
3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa małoletnich dzieci są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO jako niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
6. Podanie danych osobowych przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych oraz pacjentów jest obligatoryjne na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Każdy pacjent oraz osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
9. Przewidziane w RODO prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
12. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.Klauzula informacyjna Policlinica-Centrum.pdf